/[cvs]/eggdrop1.9/ChangeLog
ViewVC logotype

Diff of /eggdrop1.9/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.283 by changelog, Fri Jan 4 04:00:29 2002 UTC revision 1.284 by changelog, Fri Jan 4 05:00:33 2002 UTC
# Line 1  Line 1 
1    2002-01-04 04:49  Federico Mennite <ite@techmonkeys.org>
2    
3        * lib/egglib/base64.c, lib/egglib/hash_table.c,
4        lib/egglib/hash_table.h, lib/egglib/linked_list.c,
5        lib/egglib/msprintf.h, lib/egglib/mstack.h,
6        modules/transfer/transfer.c, src/registry.c, src/tclmisc.c:
7    
8        Varoius warnings cleanup.  
9    
10  2002-01-04 03:36  Federico Mennite <ite@techmonkeys.org>  2002-01-04 03:36  Federico Mennite <ite@techmonkeys.org>
11    
12      * lib/eggdrop/botnetutil.c, src/botmsg.c, src/main.h, src/proto.h:      * lib/eggdrop/botnetutil.c, src/botmsg.c, src/main.h, src/proto.h:

Legend:
Removed from v.1.283  
changed lines
  Added in v.1.284

webmaster@eggheads.org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.23